Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

1 – Toepassingsgebied en tegenstelbaarheid

Deze Algemene Voorwaarden (hierna de ‘AV’) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die PHARMACTIV DISTRIBUTION (hierna ‘PHARMACTIV’) sluit met een Klant (hierna het ‘Lid’) met betrekking tot de verkoop van producten en diensten.
Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt het Lid dientengevolge volledig en zonder voorbehoud deze AV. Elke andersluidende voorwaarde die het Lid hanteert is, tenzij zij door PHARMACTIV uitdrukkelijk is aanvaard, niet tegenstelbaar ten aanzien van PHARMACTIV, ongeacht wanneer dat over dergelijke voorwaarde werd ingelicht.
Dat PHARMACTIV zich op een bepaald ogenblik niet op een van deze AV beroept, kan niet worden opgevat als een afstand van het recht om zich daar later alsnog op te beroepen.
Het Lid verklaart alle toekomstige wijzigingen van deze AV te aanvaarden, tenzij het zich daar binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de eerste factuur waarop die wijzigingen zijn opgenomen, schriftelijk uitdrukkelijk tegen verzet in een brief gericht aan de maatschappelijke zetel van PHARMACTIV.
PHARMACTIV en een Lid kunnen contractueel en schriftelijk bijzondere voorwaarden overeenkomen die afwijken van deze AV. Alle bepalingen van de AV waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven onverminderd van kracht.
Voor alle producten en diensten die worden geleverd door partners die PHARMACTIV heeft geselecteerd, moet het Lid zich verlaten op de Algemene Voorwaarden van die partners.

2 – Bestellingen van producten en diensten

Producten:
Producten kunnen bij PHARMACTIV worden besteld door per fax of langs elektronische weg een door het Lid ondertekende bestelbon te verzenden. De bestellingen van het Lid worden uitgevoerd naargelang de beschikbaarheid van de producten en PHARMACTIV biedt geen enkele garantie inzake beschikbaarheid.
Voor elke bestelling van een product dat op de markt wordt gebracht door een door PHARMACTIV geselecteerde partner, aanvaardt het Lid de AV van die partner.
Voor een aanbod kan een uiterste besteldatum gelden. Na die datum is elke bevestigde bestelling onherroepelijk en definitief en kan ze niet worden gewijzigd of geannuleerd zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van PHARMACTIV.
Indien PHARMACTIV voor een aanbod een te bereiken volume vooropstelt, behoudt het zich het recht voor om elke bevestigde bestelling te annuleren indien op de uiterste besteldatum het vooropgestelde volume niet is bereikt.
Sommige producten worden mogelijk alleen per lot verkocht.
Aanbiedingen kunnen zijn voorbehouden voor Leden die met PHARMACTIV een bepaald type toetredingsovereenkomst hebben gesloten.
Diensten:
Diensten kunnen bij PHARMACTIV worden aangevraagd door per post, fax of e-mail een door het Lid ondertekende bestelbon te verzenden. De bestelbon is pas geldig na aanvaarding door PHARMACTIV.
Elke bestelbon voor diensten kan specifieke voorwaarden vermelden (in het bijzonder inzake annulering en wijziging).

3 – Prijs/kosten

De aan het Lid aangerekende prijzen zijn de prijzen die van kracht zijn op de datum van registratie van de bestelling. De prijzen zijn uitgedrukt in euro exclusief belastingen en taksen per stuk of lot.
De prijzen van diensten zijn uitgedrukt na aftrek van alle kortingen en exclusief belastingen en taksen. Het toepasselijke btw-percentage is dat van de algemene btw-regeling. Voor alle aangevatte diensten is de volledige betaling verschuldigd.
Het Lid beschikt over een termijn van acht (8) dagen na ontvangst van de factuur om die factuur uitvoerig gemotiveerd te betwisten door middel van een aangetekende zending met bericht van ontvangst gericht aan de maatschappelijke zetel van PHARMACTIV. Na die termijn is elke betwisting onontvankelijk en kan ze niet als rechtsgeldig worden beschouwd.

4 – Levering

Voorwaarden:
De levering vindt plaats door de rechtstreekse overhandiging van de bestelling op het door het Lid opgegeven adres, samen met een exemplaar van de leveringsbon en een vrachtbrief die het Lid ter aanvaarding van de levering moet ondertekenen.
In geval van overmacht zoals omschreven in punt 11 hierna vervalt de leveringsplicht van PHARMACTIV.
De leveringen worden uitgevoerd naargelang de beschikbaarheid van de producten. PHARMACTIV mag gedeeltelijke leveringen uitvoeren indien bepaalde producten niet beschikbaar zijn.
Termijnen:
De leveringstermijnen of -data die in om het even welk document zijn vermeld, zijn niet bindend. Zij vormen louter een indicatie en houden geen enkele garantie in. Een overschrijding van die termijn leidt niet tot een schadevergoeding, een prijsvermindering of een annulering van de lopende bestellingen en verleent het Lid niet het recht om de verkoop te annuleren of de goederen te weigeren.
Indien de bestelling evenwel om enige andere reden dan overmacht een maand na afloop van de geplande leveringstermijn niet werd geleverd, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van een der partijen worden ontbonden.
In geval van overmacht zoals omschreven in punt 11 hierna kan de levering worden opgeschort. Indien het geval van overmacht langer aanhoudt dan 48 uren, is PHARMACTIV rechtsgeldig ontheven van zijn leveringsplicht.
Indien de levering niet plaatsvond door toedoen van het Lid, kan PHARMACTIV van het Lid een schadevergoeding eisen.
Levering binnen de vooropgestelde termijn kan enkel plaatsvinden indien het Lid aan al zijn verplichtingen jegens PHARMACTIV, op welke grond ook, heeft voldaan.

5 – Terugzendingen

Terugzendingen worden niet aanvaard, tenzij in de gevallen vermeld in de rubriek ‘Klachten’.

6 – Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen worden alle door PHARMACTIV uitgeschreven facturen naar het adres van het Lid gestuurd en zijn zij betaalbaar door middel van overschrijving binnen maximaal 30 dagen na de datum van verzending van de factuur. Het bedrag van de facturen is altijd opeisbaar en betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van PHARMACTIV dat is vermeld op de uitgeschreven factuur. Alle bedragen zijn exclusief btw.
Bankkosten van om het even welke aard zijn ten laste van het Lid. Het Lid mag in geen geval betalingen in contanten overhandigen aan een chauffeur, een vertegenwoordiger, een volmachthebber of enige andere persoon dan PHARMACTIV. Zo niet kan het Lid ertoe gedwongen worden op het eerste verzoek van PHARMACTIV onverwijld een tweede maal te betalen.

7 – Betaling

Onder betaling wordt niet de loutere overhandiging van een wissel of een cheque verstaan, maar de effectieve geldoverdracht op de overeengekomen vervaldatum.
Indien de betaling op de vervaldatum nog niet heeft plaatsgevonden, wordt het bedrag van de facturen van het Lid van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling:

 • vermeerderd met nalatigheidsinteresten ten belope van 10% per maand ten gunste van PHARMACTIV tot op de dag waarop de betaling effectief en volledig heeft plaatsgevonden, waarbij elke begonnen maand wordt beschouwd als een verstreken maand; deze interesten worden berekend vanaf de dag volgend op de vervaldatum tot de volledige betaling;
 • vermeerderd met een forfaitair schadebeding van 10% van de hoofdsom met een minimum van € 150 per factuur;
 • indien PHARMACTIV om zijn schuldvordering te innen een gerechtelijke procedure moet inleiden, behalve met voormelde schadevergoedingen eveneens vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van € 50 voor administratieve kosten en met de kosten van het geding.

De op de factuur vermelde datum wordt geacht de datum van verzending te zijn.
Bij laattijdige betaling verliest het Lid het voordeel van eerder toegekende kortingen en betalingsfaciliteiten.
Bij niet-betaling van een enkele factuur op de vervaldatum wordt het saldo van alle door het Lid verschuldigde facturen, zelfs indien die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.
Daarenboven kan PHARMACTIV, onverminderd enig ander rechtsmiddel, alle bestellingen en leveringen opschorten of betaling voorafgaand aan levering eisen.
Indien 48 uren na een ingebrekestelling de betaling nog niet is uitgevoerd, wordt de verkoop van rechtswege ontbonden zo PHARMACTIV dat wenst en kan PHARMACTIV onverminderd enig ander rechtsmiddel teruggave van zijn goederen eisen.
Het Lid mag in geen geval zijn betalingen opschorten of aan PHARMACTIV verschuldigde bedragen verminderen met enig bedrag dat PHARMACTIV aan het Lid verschuldigd is zonder voorafgaande schriftelijke instemming van PHARMACTIV.
PHARMACTIV behoudt zich het recht voor om te allen tijde (en in het bijzonder wanneer het aan het Lid een betalingstermijn verleent) waarborgen en zekerheden te eisen die een getrouwe uitvoering van de verplichtingen van het Lid garanderen en om alle bewarende maatregelen te treffen die het nuttig acht. Indien dergelijke waarborgen niet worden verkregen, kunnen alle bestellingen worden opgeschort tot de situatie tot tevredenheid van PHARMACTIV is opgelost en de gevraagde waarborgen zijn gesteld. Indien de situatie niet wordt opgelost binnen een termijn van vijftien (15) dagen na de opschorting, kan PHARMACTIV alle lopende bestellingen en de volledige contractuele relatie met het Lid met onmiddellijke ingang ontbinden, onverminderd enige schadevergoeding waar PHARMACTIV uit hoofde van het einde van de relatie tussen de partijen aanspraak op kan maken.

8 – Klachten

Producten:
Alle klachten met betrekking tot de hoeveelheden, de bestelde uitvoeringen en de staat van de goederen moeten, om ontvankelijk te zijn, samen met de leveringsbon worden gericht aan de maatschappelijke zetel van PHARMACTIV binnen drie (3) dagen na ontvangst van de producten. Elke gegrond bevonden klacht geeft aanleiding tot een tegoed.
Diensten:
Alle klachten met betrekking tot diensten moeten per aangetekende zending met bericht van ontvangst binnen zeven (7) dagen na afloop van de uitvoering van de diensten worden gericht aan de maatschappelijke zetel van PHARMACTIV. Elke gegronde klacht wordt behandeld in overeenstemming met de voorwaarden vermeld op de bestelbon van de diensten in kwestie.

9 – Beding van eigendomsvoorbehoud

PHARMACTIV blijft eigenaar van de verkochte goederen tot de volledige betaling van de prijs, inclusief eventuele kosten, interesten en lasten.
Bij niet-betaling op enige vervaldatum kan het Lid ertoe gedwongen worden de goederen op eigen risico en kosten terug te geven.
Deze bepalingen beletten niet dat het risico van verlies en beschadiging van de verkochte goederen bij hun levering wordt overgedragen aan het Lid.
Het Lid treft de nodige maatregelen om de goederen te verzekeren tegen elk risico van verlies, diefstal of vernietiging.
Zolang de factuur niet integraal is betaald, heeft het Lid niet het recht om vrij te beschikken over de goederen, noch om die te verwerken of te vervreemden. In geval van vervreemding van de producten in weerwil van deze bepaling kan PHARMACTIV bij iedere derde verwerver de volledige vordering van het Lid jegens die derde uit hoofde van de prijs opeisen, die hierbij geacht wordt door het Lid te zijn overgedragen aan PHARMACTIV indien zich een dergelijke situatie voordoet.
PHARMACTIV behoudt zich het recht voor om klacht neer te leggen wegens misbruik van vertrouwen (artikel 491 van het Strafwetboek) tegen elk Lid dat de goederen waarop voormeld beding van eigendomsvoorbehoud van toepassing is ten kosteloze of ten bezwarende titel (verkoop, verwerking van de goederen in het gebouw van een derde ...) overdraagt aan derden.

10 – Aansprakelijkheid

PHARMACTIV is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het verkeerde gebruik of de verkeerde toepassing van door PHARMACTIV geleverde goederen door het Lid.
In het algemeen kan PHARMACTIV niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van om het even welke aard die het Lid of een derde lijdt en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met een door PHARMACTIV verkocht goed. De aansprakelijkheid van PHARMACTIV is strikt beperkt tot, naar keuze van PHARMACTIV, de terugbetaling van de aankoopprijs of de vervanging van het goed (onverminderd dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde met betrekking tot de producten in kwestie, in het bijzonder ten aanzien van de eindconsument).

11 – Overmacht

PHARMACTIV is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van om het even welke van zijn verplichtingen indien die niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht, waaronder een hindernis wordt verstaan die buiten de macht van PHARMACTIV lag en van PHARMACTIV redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat het bij het sluiten van de Overeenkomst met deze hindernis rekening zou hebben gehouden of deze of de gevolgen daarvan zou hebben vermeden of ondervangen.
Van een hindernis die buiten de macht van PHARMACTIV lag in de zin van voorgaande alinea is onder meer sprake in volgende gevallen, zonder daartoe beperkt te zijn:

 • oorlog, al of niet officieel verklaard, burgeroorlog, oproer en revolutie, piraterij of terrorisme;
 • natuurrampen, zoals stormen, wervelstormen, aardbevingen, vloedgolven en overstromingen;
 • ontploffingen, vernieling van machines en eender welke installaties;
 • boycots, stakingen, bezetting van bedrijfslokalen;
 • al of niet wettelijk optreden van de overheid, behoudens handelingen waarvoor een partij het risico heeft aanvaard uit hoofde van andere bepalingen van de Overeenkomst en met name de volgende alinea;
 • de intrekking, het verlies of de niet-verlening van de toelating, de licentie of de vergunning of enig ander gelijksoortig document dat noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van deze overeenkomst en moet worden uitgereikt door enige overheid, ongeacht het land in kwestie.

De uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort zolang het geval van overmacht de uitvoering van de overeenkomst door PHARMACTIV onmogelijk maakt. Het Lid kan in dat geval van PHARMACTIV geen enkele schadevergoeding eisen.
Ook een leverancier van PHARMACTIV die, om welke reden ook, in gebreke blijft, zal geacht worden een geval van overmacht te zijn.

12 – Beëindiging van de overeenkomst

Indien de overeenkomst werd gesloten voor onbepaalde duur, kan zij door elke partij worden opgezegd met inachtneming van een per aangetekende brief betekende opzeggingstermijn van zes (6) maanden. De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegging werd betekend.
Indien het Lid een van zijn verplichtingen niet volledig nakomt, kan de overeenkomst door PHARMACTIV vóór de normale einddatum en zonder gerechtelijke tussenkomst worden ontbonden door middel van een loutere kennisgeving per aangetekende brief binnen vijftien (15) dagen nadat PHARMACTIV kennis heeft genomen van het feit dat het ter ontbinding van de overeenkomst inroept. De ontbinding waartoe aldus mogelijk wordt overgegaan, vindt plaats onverminderd alle overige rechten van PHARMACTIV uit hoofde van enig beding of de wet, in het bijzonder wat betreft vergoeding van de geleden schade.
Gebreken die een ontbinding rechtvaardigen zijn onder meer:

 • elke vertraging van meer dan acht (8) dagen in de betaling van door het Lid verschuldigde bedragen;
 • het faillissement, de staking van betaling, een verzoek tot opschorting van betaling of gerechtelijke reorganisatie, de volledige of gedeeltelijke stopzetting van de activiteit, de vereffening of de insolventie van het Lid, een beslag op de bezittingen van het Lid, of wanneer het Lid louter te kennen geeft de boeken te willen neerleggen, om een opschorting van betaling of een gerechtelijke reorganisatie te willen verzoeken of een dergelijke procedure te willen inleiden (onverminderd de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen);
 • elke aanwijzing van verslechtering van de financiële gezondheid van het Lid die niet wordt rechtgezet binnen een maand nadat PHARMACTIV per aangetekende brief die aanwijzingen kenbaar heeft gemaakt.

De beëindiging van de overeenkomst beëindigt automatisch alle lopende bestellingen, tenzij PHARMACTIV kennis geeft van het tegendeel.
PHARMACTIV kan er desgevallend voor kiezen om het ontbindingsrecht toe te passen op een of meer specifieke bestellingen in plaats van op de volledige overeenkomst.

13 – Wijziging van aandeelhouder of bedrijfsleiding

Het Lid brengt PHARMACTIV minstens veertien (14) dagen vooraf op de hoogte van elke wijziging aan zijn aandeelhoudersstructuur of aan de identiteit van zijn zaakvoerders. PHARMACTIV heeft het recht om in geval van dergelijke wijziging deze overeenkomst op te zeggen met een opzeggingstermijn van een maand zonder schadevergoeding.

14- Schuldvergelijking – Samenhang

Ten gunste van PHARMACTIV wordt een mechanisme van contractuele schuldvergelijking (netting) (artikel 14 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden) overeengekomen krachtens hetwelk, indien zich uit hoofde van het Lid een insolventiesituatie voordoet (collectieve procedure, faillissement, situatie van samenloop of elke andere gelijkaardige situatie), (i) de door het Lid verschuldigde bedragen, op welke grond ook, onmiddellijk opeisbaar worden, (ii) voor zover wettelijk toegestaan, PHARMACTIV de lopende overeenkomsten zonder schadevergoeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure met onmiddellijke ingang kan ontbinden, en (iii) alle wederzijdse vorderingen tussen de partijen die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten die zij onderling sloten van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing worden verrekend, ongeacht hun oorsprong en datum van opeisbaarheid.
Er wordt overeengekomen dat PHARMACTIV voor de toepassing van dit schuldvergelijkingsmechanisme het recht heeft om al zijn contractuele betrekkingen met het Lid te beschouwen als een ondeelbaar geheel (contractuele samenhang).

15 – Bescherming van persoonsgegevens

Aangezien de gegevens die het Lid aan PHARMACTIV meedeelt noodzakelijk zijn voor de verwerking en verzending van bestellingen, het opstellen van de facturen en het beheer van de contractuele relatie in het algemeen, wordt de bestelling geannuleerd indien deze gegevens ontbreken. Door zijn bestelling te plaatsen, verbindt het Lid zich ertoe om juiste en met de werkelijkheid overeenstemmende gegevens over zichzelf aan PHARMACTIV mee te delen. Onjuiste gegevens meedelen is in strijd met de Algemene Voorwaarden.
De gegevens die het Lid meedeelt worden gebruikt voor de verwerking en uitvoering van de bestellingen, maar kunnen ook worden aangewend in het kader van commerciële acties en om informatie over nieuwe producten en diensten van PHARMACTIV te verstrekken. Deze gegevens staan ook ter beschikking van de verschillende diensten en vertegenwoordigers van PHARMACTIV. In sommige gevallen worden, louter voor professionele doeleinden en met inachtneming van alle wettelijke voorschriften, verkoopgegevens meegedeeld aan de overheid of aan handelspartners van PHARMACTIV.
Het Lid heeft het recht om de gegevens die PHARMACTIV over het Lid bewaart in te zien en op te vragen en om de verbetering of schrapping van die gegevens te vragen.
Dergelijk verzoek moet gericht worden aan de maatschappelijke zetel van PHARMACTIV. PHARMACTIV zal alle redelijke inspanningen leveren om de gegevens over het Lid in kwestie in zijn bestanden te verstrekken, te verbeteren en te schrappen.
Tijdens een bezoek aan de website van PHARMACTIV registreren cookies bepaalde gegevens, die worden bewaard op de harde schijf van het Lid. Die gegevens dienen om statistieken over het gebruik van de website samen te stellen en om producten aan te bieden op basis van de artikelen die het Lid tijdens eerdere bezoeken aan de website selecteerde. Afhankelijk van welk type browser het Lid gebruikt, kan een melding vooraf vragen of het Lid cookies aanvaardt. Het Lid heeft de mogelijkheid om cookies te weigeren. Die weigering kan in sommige gevallen bepaalde functies van de website van PHARMACTIV onbruikbaar maken.
De cookies bevatten geen vertrouwelijke gegevens over het Lid.

16 – Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

Alle betrekkingen tussen PHARMACTIV en het Lid en de Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
Tenzij PHARMACTIV verkiest om zich tot een andere bevoegde rechtbank te wenden, behoren alle geschillen over de nietigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen PHARMACTIV en het Lid tot de rechtsbevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van Brussel.
Indien PHARMACTIV in de gerechtelijke procedure eisende partij is, kan het de bevoegde rechtbank kiezen naargelang de woonplaats of maatschappelijke zetel van het Lid.